ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެޕްޓަން

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

ތިރީގައިމިވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމް: ކެޕްޓަން

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު: ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު އޮތް މީހަކުކަމުގައިވުން / ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ މީހުންކަމުގައިވުން.

މުސާރަ: މަހަކު -/5،000 ރުފިޔާ

ހާޒިރީ އެލަވަންސް: މަސައްކަތަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/80 ރުފިޔާ

ލިވިންގް އެލަވަންސް: މަހަކު -/3،500 ރުފިޔާ

ފިކްސްޑް އޯވަރޓައިމް: މުސާރައިގެ % 25

ހާޑްޝިޕް އެލަވެންސް: މުސާރައިގެ % 5 

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަންޖެހޭ ތަން: ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓް /  ބޯޓު ފަހަރު

ސުންގަޑި: މި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2016 ޖޫން 21 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގުގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ.            

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 3331442 ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ 3331445 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުން އެދެމެވެ.                     

11 ރަމަޟާން 1437

16 ޖޫން 2016
ހޯދާ