ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮއިލަރ

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމު:                       އޮއިލަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:                  01

ޝަރުޠުތައް:                    އިންޖީން ރޭޓިން ސެޓުފިކެޓު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން، އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން

މުސާރަ:                      -/10،000ރ އާއި -/12,000ރ އާ ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:                  ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަންޖެހޭ ތަން:       ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓް / ބޯޓުފަހަރު

ވީމާ، މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖޫން 2016 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ.  

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331442 އަދި 3331445 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08 ޖޫން 2016
ހޯދާ