މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަސޭހަ މަދަދު – ޓެކްސީކުރާ ކާރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

ފަސޭހަ މަދަދު – ޓެކްސީކުރާ ކާރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ފަސޭހަ މަދަދު" އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގ ސްކީމްގެ ދަށުން ފައިނޭންސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޤުތިސާދީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްސީ އައު ކުރުމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުނޅަދު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ކާރު ފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 މޭ 17 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވްލޮޕްމަންޓަށް / ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު / ގްރައުންޑް ފްލޯއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 2016 މޭ 22 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ޝަޢުބާން‏ 1437

11 މޭ 2016
ހޯދާ