ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މަތީ ތަޢުލީމް ލޯނުގެ ފުރުޞަތު

ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމް - މެއި 2013

    

    ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމް - މެއި 2013 ގެ ދަށުން ލޯނު އެހީ ދިނުމަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު މި ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ ވެބްސައިޓް ގައި 19 އޯގަސްޓް 2013 އިން ފެށިގެން އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ވީމާ ލޯނުއެހީ ލިބޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ލޯނުއެހީ ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުމާ ހަވާލުވުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. ލޯނުއެހީ ލިބޭކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނެ ތަނަކާއި ގަޑި ފަހުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3341376، 3341388، 3341381  އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

07 އޮގަސްޓް 2013
ހޯދާ