ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބާބެހޭ

އިޢުލާން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު 2016 މޭ 18 ވާ ބުދަދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނީ، 'އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބާބެހޭ ގަވާއިދު' އާ އެއްގޮތަށެވެ.

މި އިންތިޚާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓް ލިންކް swimming.org.mv/event/elections2016 އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ވީމާ، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

18 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ