އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރާމާތުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

މި ކޯޓުގައި މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ކުޑަދޮރުފަތްތަކެއް ހުރުމާއެކު މިކުޑަދޮރުފަތްތައް މަރާމާތުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ބޭނުވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 27 އެޕްރީލް 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14.00އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 މޭ 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

12 ރަޖަބު 1437

19 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ