ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މިރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ފުޓްސަލްދަނޑު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިލެތްދޫ އަންހެނުން މަގާއި، އަނބޯފަންނު ހިނގުމާ ދެމެދުގައިވާ 158X95 ފޫޓު ބިމަށް އަރާ ރުއްގަހުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މި ރުއްގަހުގައި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ދަވާދުން ނީލަން ނަންބަރު 01 ން 30 އަށް ޖަހާފައި ހުންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން އެސަރަޙައްދަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2016 އެޕްރީލް 25 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުނުވާ ރުއްގަސް ހުރިނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުގެ ރުއްގަސްކަމަށް ބަލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލައި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

13 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ