މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން އިންޓޭކްގެ ކޯސްތައް

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުން ކުރުމުއްދަތާއި އަދި ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި 19 ޖޫން 2016 ގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

 

ޖާގަ

މުއްދަތު

ކޯހުގެ ނަން

މާލެ

25

18 މަސް

ޑިޕްލޮމާ އިން އާކިޓެކްޗަރ

25

18 މަސް

ޑިޕްލޮމާ އިން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ

25

18 މަސް

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

60

12 މަސް

ޑިޕްލޮމާ އިން ސްމޯލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް

16

18 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 4 އިން ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ

32

18 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 4 އިން އިންޖިން ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނަންސް

12

18 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 4 އިން ވެލްޑިންގ އެންޑް މެޓަލް ފެބްރިކޭޝަން

12

18 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 4 އިން މެޝިނިނގް އެންޑް މެކޭނިކަލް ފިޓިންގްސް

16

18 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 4 އިން އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިންޖިނިއަރިންގ

150

12 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 4 އިން ސްމޯލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް (އޮންލައިން)

24

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން އިންޖީން ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނަންސް

12

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން ވެލްޑިންގ އެންޑް ޝީޓް މެޓަލް

12

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން ވެލްޑިންގ އެންޑް މެޝިނިންގ

16

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ

16

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން އިލެކްޓްރީޝަން

150

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން ސްމޯލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް (އޮންލައިން)

20

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން ބިއުޓީ ތެރަޕީ

ގއ.ވިލިނގިލި ކެމްޕަސް

30

12 މަސް

ޑިޕްލޮމާ އިން ސްމޯލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް

30

18 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 4 އިން އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިންޖިނިއަރިންގ

25

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން ސްމޯލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް

25

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން ވެލްޑިންގ އެންޑް ޝީޓް މެޓަލް

25

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން އިންޖީން ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނަންސް

25

މަސް6

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ 

25

    6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން އިލެކްޓްރީޝަން

ރ.އަލިފުށި ކެމްޕަސް

25

18 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 4 އިން ވުޑުން އެންޑް ފައިބަރ ގްލާސް ބޯޓް ބިލްޑިންގ

25

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން  ވުޑުން އެންޑް ފައިބަރ ގްލާސް ބޯޓް ބިލްޑިންގ

25

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން އިލެކްޓްރީޝަން

އައްޑޫ ސިޓީ ކެމްޕަސް

30

12 މަސް

ޑިޕްލޮމާ އިން ސްމޯލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް

25

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން އިލެކްޓްރީޝަން

18

1 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 1 އިން ވުޑް ކާރވިންގ

ކ.ތުލުސްދޫ ކެމްޕަސް

25

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން ފާރނިޗަރ ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ޖޮއިނަރީ

25

6 މަސް

ސެޓުފިކެޓު 3 އިން އިލެކްޓްރީޝަން

ޑިޕްލޮމާ ކޯސްތަކުގެ ޝަރުޠު

    މައިގަނޑު ޝަރުޠު

    ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް 2 މާއްދާ އިން "އީ" ފާހަށްވުރެ މަތި ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަން ފްރޭމްވާރކްގެ ލެވެލް 4 ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

    އެހެނިހެން ޝަރުޠު

    ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަން ފްރޭމްވާރކްގެ ލެވެލް 4 ގެ ފައުންޑޭޝަނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން އެއް މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު، އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

 

ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 4 ކޯސްތަކުގެ ޝަރުޠު

    މައިގަނޑު ޝަރުޠު

    ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން 3 މާއްދާ އިން "ސީ" އިން މަތި ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

    އެހެނިހެން ޝަރުޠު

    ހ. 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ފައުންޑޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، ގްރޭޑް 7 ގެ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމާއެކު 1 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 3 ކޯސްތަކުގެ ޝަރުޠު

    މައިގަނޑު ޝަރުޠު

    ހ. ގްރޭޑް 7 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

    އެހެނިހެން ޝަރުޠު

    ށ. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއެކު، 1 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި އިނގިރޭސިބަހުން، ދިވެހިބަހުން ލިޔަންކިޔަން އެނގުން.

 

ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 1 ކޯހުގެ ޝަރުޠު

   މައިގަނޑު ޝަރުޠު

    ހ. ގްރޭޑް 7 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން، ދިވެހިބަހުން ލިޔަންކިޔަން އެނގުން.

    އެހެނިހެން ޝަރުޠު

    ށ. 16 އަހަރުވެފައިވުން.

ވީމާ، މިކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކެމްޕަސްތަކުން ފޯމު ނަންގަވައި ނުވަތަ މިތަނުގެ ވެބްސައިޓް www.polytechnic.edu.mv އިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު 22 މޭ 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް ނުވަތަ ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކެމްޕަސްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ، ލިބިފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ (އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ) ފޮޓޯކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކޯހުގައި ޖާގަ އޮތްނަމަ، ކޯސް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3305404 ، 3305411 ، 3305406 ކ.ތުލުސްދޫ ކެމްޕަސް 9500218 ، އައްޑޫސިޓީ ކެމްޕަސް 9500190، ގއ.ވިލިނގިލި ކެމްޕަސް 9500240، ރ.އަލިފުށީ ކެމްޕަސް 9500235 އާ ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

11 ރަޖަބު 1437

18 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ