މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ "ފަސޭހަ މަދަދު" އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްސީ އައު ކުރުމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ކާރު ފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 އެޕްރީލް 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވްލޮޕްމަންޓް / ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު / ގްރައުންޑް ފްލޯއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 24 އެޕްރީލް 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

06‏ ރަޖަބު‏ 1437

13 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ