ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނިކޮށި އިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ

އިޢުލާން

ކުނިކޮށި އިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ:

ލ.އިސްދޫ ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުނިކޮށީގައި އިމާރާތްކުރާ އިމާރާތްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން 24 އެޕްރީލް 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި
  • އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން: 27 އެޕްރީލް 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ނުވަތަ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުން ނަމަ، ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީއެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

29 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1437

07 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ