ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްމާޓް ޓީވީ އެއް ގަންނަން

މިއޮތޯރިޓީއަަަށް ސްމާޓް ޓީވީ އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ޓީ.ވީ ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 12 އެޕްރީލް 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 15 އެޕްރީލް 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އަގު: %45 (ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑައަގު)

މުއްދަތު: % 10      

ސްޕެސިފެކޭޝަންސް:   %35 

ވޮރަންޓީ:  % 10 

މިއޮތޯރިޓީ ހިނގަމުންދަނީ ހ. އޯކިޑް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ (އަމީރު އަޙްމަދު މަގު) ގައެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިއޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 3014105 ނުވަތަ 3014119 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1437

04 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ