ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިކެޓް ޕިޗް މަރާމާތުކުރުން

އިޢުލާން

ވިލިނގިލީ އަވަށު މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގައި އަޅާފައިވާ ކްރިކެޓް ޕިޗް މަރާމާތުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2016 މާރިޗު 1 ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު މަދުކަމާއެކު، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްކުން 2016 މާރިޗު މަހުގެ 30 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލްއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2016 އެޕްރީލް މަހުގެ 5 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި ބޯޑަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

20 މާރިޗު 2016
ހޯދާ