ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ.އަތޮޅު ކުނަހަންދޫ ކްރިކެޓް ދަނޑަށް ވެލިއަޅައި އެއްވަރުކޮށް ވިނަ އިންދުން

ލ.އަތޮޅު ކުނަހަންދޫ ކްރިކެޓް ދަނޑަށް ވެލިއަޅައި އެއްވަރުކޮށް ވިނަ އިންދުން

ލ.އަތޮޅު ކުނަހަންދޫ ކްރިކެޓް ދަނޑަށް ވެލިއަޅައި އެއްވަރުކޮށް ވިނަ އިންދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 މާރިޗު މަހުގެ 28 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ލ.އަތޮޅު ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2016 މާރިޗު 31 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯނުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަށްވެސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ފޮނުވާނީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލަށެވެ.

24 މާރިޗު 2016
ހޯދާ