މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖީ.އެން.އެސް.އެސް. ބޭސް ސްޓޭޝަން ގަތުމާބެހޭ

އިޢުލާން

މިއޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޖީ.އެން.އެސް.އެސް ބޭސްޓޭޝަނެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" މިއޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.surveyofmaldives.gov.mv ން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. (http://www.surveyofmaldives.gov.mv/v1/uploads/NGSS%20base%20station-%20English.pdf)

ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 04 އެޕްރީލް 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް ޕަބްލިޝް ކޮށްފައިވާ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައިވާގޮތަށް ފައިނޭންޝަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ.

އަމީނީ މަގު،

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 3004251

އީ-މެއިލް: [email protected]

14‏ ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1437

23 މާރިޗު 2016
ހޯދާ