މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕް، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްސް އަދި ޔޫޕީއެސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: IUL)13-K1/13/2016/23) އިޢުލާނުގައިވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕް، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްސް އަދި ޔޫޕީއެސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައިވާ ބިޑު ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު 24 މާރިޗު 2016 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

22 މާރިޗު 2016
ހޯދާ