ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕަރވައިޒިންގ ލެކްޗަރަރ

އިޢުލާން

މި ފެކަލްޓީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި ޓީޗިންގ ޕްރެކްޓިކަމްއަށް ދާ ދަރިވަރުން ސްޕަވައިޒް ކުރާނެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މި ފެކަލްޓީން އެދޭ ގަޑިތަކެއްގައި ސްޕަވައިޒިންގ ލެކްޗަރަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޝައުޤުވެރިވާ ބޭފުޅުން 2015 މާރިޗު 13 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި ފެކަލްޓީގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސިޓީއާއެކު ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީއާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

07 މާރިޗު 2016
ހޯދާ