ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިކެޓް ޕިޗް މަރާމާތުކުރުން

އިޢުލާން

ވިލިނގިލީ އަވަށު މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގައި އަޅާފައިވާ ކްރިކެޓް ޕިޗް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 މާރިޗު 3 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މުޙްޔިއްދީނު ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2016 މާރިޗު މަހުގެ 7 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި ބޯޑަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

01 މާރިޗު 2016
ހޯދާ