އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)32-A/1/2016/7 އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)32-A/1/2016/7 އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި އޮފީހުން ދޭ މަޢޫލުމާތާ އެއްގޮތަށް ކޮންފަރެންސް މޭޒަކާއި 3 ކަބަޑު ސެޓް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، 2016 ފެބުރުވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު: 7(IUL)32-A/1/2016/ އިޢުލާން، މިވަގުތު މި އޮފީހުން އެ މަސައްކަތް ނުކުރާގޮތަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437

 

21 ފެބުރުވަރީ 2016
ހޯދާ