ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި ބަޔާންތައް ދޫކުރުން

މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަލުން ދޫކުރުމުގައާއި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ މަޙްޟަރު ބަޔާނުގެ ކޮޕީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދޫކުރުމުގައި ކޮންމެ ގަނޑަކަށް 3 (ތިނެއް) ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ  މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

17 ރަމަޟާން 1434

25 ޖުލައި 2013
ހޯދާ