ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުރު ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

       STCW 2010 (މަނީލާ އެމަންޑްމަންޓްސް) ގެ ދަށުން މި ސެންޓަރުގައި 2013 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ 3 ކުރު ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ވީމާ، މިކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ސްޓޫޑެންޓް ސާރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

ކޯހުގެ ނަން

ކޮންޓެކްޓް އަވަރސް

 ކޯހުގެފީ

ޕްރޮފިޝިއަންސީ އިންޝިޕް ސެކިޔުރިޓީ އެވެއަރނެސް

10

670.00

ޕްރޮފިޝިއަންސީ އިން ޑެޒިނޭޓެޑް ސެކިޔުރިޓީ ޑިޔުޓީސް

10

670.00

މެރައިން އެންވައިރަންމެންޓަލް އެވެއަރނެސް ކޯސް

10

670.00

މަތީގައިވާ ކޯސްތަކުގެ ޝެޑިއުލް

Marine Environmental Awareness

Proficiency In Designated Security Duties

Proficiency In Ship Security Awareness

Month

25/08/2013 to 26/08/2013

 

06/08/2013 to 07/08/2013 & 21/08/2013 to 22/08/2013

 

04/08/2013 to 05/08/2013 & 19/08/2013 to 20/08/2013

August

22/09/2013 to 23/09/2013

03/09/213 to 04/09/2013

01/09/213 to 02/09/2013

September

20/10/2013 to 21/10/2013

07/10/2013 to 08/10/2013

06/10/2013 to 07/10/2013

October

17/11/2013 to 18/11/2013

12/11/2013 to 13/11/2013

06/11/2013 to 07/11/2013

November/December

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ރަމަޟާން 1434

25 ޖުލައި 2013
ހޯދާ