މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
އަޒިތުރޯމައިސިންއާއި ސަލްފަމެތަކްޒަޒޯލް + ޓްރައިމެތޮޕްރިމް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކުރުން

ދެންނެވުން

މި އޮތޯރިޓީގެ އިޢުލާން ނަންބަރު :(IUL)182-MTG/2016/02 އާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އޮޅުންއަރާފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ ދަންނަވަމެވެ.

އެ އިޢުލާނުން Azithromycin އާއި Sulfamethoxazole + Trimethoprim ގެ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާ ކުރެވިފައިވާ ވަނީ ވަކި ބްރޭންޑްތަކެއް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

އެގޮތުން Azithromycin  ގެ މަނާ ކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ބްރޭންޑް ތަކެވެ.

1.  Brand Name: Azileb                     4.  Brand Name: Azeet

   Generic Name: Azithromycin                  Generic Name: Azithromycin

   Dosage form: Tablet                        Dosage form: Tablet

   Strength: 500 mg                          Strength: 500 mg

2.  Brand Name: Azileb                     5. Brand Name: Azeet  

   Generic Name: Azithromycin                 Generic Name: Azithromycin

   Dosage form: Tablet                       Dosage form: Tablet

   Strength: 250 mg                          Strength: 250mg

3.  Brand Name: Azileb                     6. Brand Name: Azileb  

   Generic Name: Azithromycin                 Generic Name: Azithromycin

   Dosage form: Oral Liquid                   Dosage form: Oral Liquid

    Strength: 200 mg/5 ml                     Strength: 100mg/5ml

އަދި  Sulfamethoxazole + Trimethoprim ގެ މަނާ ކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ބްރޭންޑް ތަކެވެ.

1. Brand Name: L-Trim DS                             3.  Brand Name: L-Trim                       

  Generic Name: (sulfamethoxazole + trimethoprim)              Generic Name: (sulfamethoxazole + trimethoprim)

  Dosage form: Tablet                                    Dosage form: Oral Liquid

  Strength: 160 mg (BP) + 800 mg (BP)                      Strength: 40 mg (BP) + 400 mg (BP)

2. Brand Name: L-Trim

  Generic Name: (sulfamethoxazole + trimethoprim)

  Dosage form: Tablet

  Strength: 80 mg (BP) + 400 mg (BP)

މި ބޭސްތަކުގެ (އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ) އިތުރު ބްރޭންޑްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުން ހުއްދަ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

30 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437
09 ފެބުރުވަރީ 2016
ހޯދާ