މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

އިޢުލާން

2016 ވަނަ އަހަރު މިމަދަރުސާގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ, މިމަދަރުސާގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް 2 ކޮޓަރިއާއި (އެޓޭޗް ފާޚާނާ)، ސިޓީންގރޫމް އަދި ބަދިގެ ހިމެނޭގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް 04 ފެބުރުވަރީ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިމަދަރުސާގައި އޮންނާނެއެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ސިޓީއަކާއި، ބަދަލުގައި އަންނަ މީހާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި، އައިޑީކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 08 ފެބުރުވަރީ 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

*ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6500535 އަށް ގުޅުއްވާ.

27 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ