އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

އިޢުލާން

ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

2016 ޖަނަވަރީ 24 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2016 ފެބުރުވަރީ 29 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހު 16:00 އަށް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437    

24 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ