މަދުރަސަތުއްސުލްޠާން މުޙަންމަދު/ގއ.ދެއްވަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔަން

މި މަދުރަސާގެ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ

މި މަދުރަސާގެ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 29 ޖަނަވަރީ 2016 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހުގެ ހަވީރު 3:45 އަށް މި މަދުރަސާއަށް ދުރުވެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

24 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ