ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން

އިޢުލާން

މިކޯޓަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 ފެބުރުވަރީ 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 15 ފެބުރުވަރީ 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

16 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

26 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ