މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާގަދަނޑުތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

މިި ކުންފުނީގެ ތިލަފުށީ ސައިޓުގައި ހުރި ބާގަދަނޑުތަކެއް ޚާއްޞަ ނީލަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. މި ނީލަމާ ގުޅޭ ތަފުސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ނީލަން ކިޔުން އޮންނާނީ 28 ޖަނަވަރީ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ (ހެންވޭރު ސޯމިލް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު) ގައެވެ.

1- މި ތަކެތި ބެހެއްޓިފައިވަނީ އެމްޓީސީސީ ތިލަފުށީ ސައިޓުގައެވެ.

2- މި ތަކެތި ބައްލަވައިލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 09:00 – 14:00 އަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ތިލަފުށީ ސައިޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ބެލޭނެ އިމްތިޒާމު ހަމަޖެހޭނެެވެ.

3- ނީލަން ކިޔަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 400 ޓަނުގެ ބާދަގަނޑެވެ.

4- ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވި އަދި ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް -/10,000 (ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ 28 ޖަނަވަރީ 2016 13:30 ގެ ކުރިން ފައިސާ ދައްކަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

5- ނީލަން ކިޔާނީ ހާޒިރީންގެ ކުރިމަތީގައި އަނގަބަހުންނެވެ. އަދި ނީލަން އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީވެސް ހާޒިރީންނަށް އަޑު އިވޭވަރަށް އަނގަބަހުންނެވެ.

6- ނީލަން ފެށޭނީ ޓަނަކަށް -/1,500 (ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން -/600,000 (ހަ ލައްކަަ) ރުފިޔާއަށެވެ.

7- ނީލަމަށް އިތުރު ކުރެވޭނީ ފަހަރަކު -/1000 (އެއް ހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަނޫން އަދަދެއް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

8- ނީލަން ނިމޭތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކަންވާނެވެ.

9- ނީލަން ނިމޭތާ 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާދަގަނޑުތައް އެތަނުން ގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ،

10- ދަގަނޑު ދޫކުރެވޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 14:00 އަށެވެ.

މި ނީލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484/3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

21 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ