ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ވިއްކާލުން

އިޢުލާން

ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ބައެއް ތަކެތި އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުން

މި ބޭންކުގައި ހުރި ބައެއް ބައު ތަކެތި (ފަރުނީޗަރު، ގޮނޑި، މޭޒު، ޕްރިންޓަރ ފަދަ ތަކެތި) ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، މިތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަގު ހުށަހަޅަން ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ. އަގު ހުށަހަޅަން ވަޑައިގަންނަވާނީ ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގްގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިބޭންކުގެ މީޓިން ރޫމަށެވެ. އަގުބެލުން އޮންނާނީ އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަގުތައް ބެލުމަށްފަހު އެންމެމަތީ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތަކަށް ތަކެތި ވިއްކާލެވޭނެއެވެ.

ތަފުސީލު

ވަޑައިގަންނަވަންވީ ތަން

ތާރީޚު އަދި ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ

27 ޖަނަވަރީ 2016 ހެނދުނު 10:00

އަގު ހުށަހެޅުން

ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ

28 ޖަނަވަރީ 2016 ހެނދުނު 10:00

18 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

21 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ