މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްއެމްއޭ ރިސަރޗް ޕޭޕަރސް ޕްރިންޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށް ނެރޭ "އެމްއެމްއޭ ރިސަރޗް ޕޭޕަރސް" ޕްރިންޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

– ޕްރިންޓިންގގެ ޚުލާޞާއެއް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  • މެޓް (ގްލޮސީ ނޫން) އާޓް ޕޭޕަރގައި (gsm250) ބޭރުގަނޑު ކުލަކޮށް ޕްރިންޓް ކުރުން.
  • އެތެރެގަނޑުތައް (gsm80) އާޓް ޕޭޕަރގައި ކުލަކޮށް ޕްރިންޓް ކުރުން.
  • ހުރިހާ ގަނޑުތަކެއް ބްލީޑް ލައިގެން ޕްރިންޓް ކުރުން.

– ޕްރިންޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ސައިޒް:

  • B5 ސައިޒަށް ޕްރިންޓް ކުރުން.

– ޕްރިންޓް ކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދު:

  • 150 ކޮޕީ.

– ޞަފުޙާގެ އަދަދު:

  • 148 ޞަފުޙާ (އެތެރެ އަދި ބޭރު ކަވަރ ލައިގެން).

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

02 ފެބުރުވަރީ 2016

އަންގާރަ

10:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

09 ފެބުރުވަރީ 2016

އަންގާރ

10:00

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

15 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

25 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ