ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާނު

މި އޮފީހަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮފީހަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ސޮފްޓްވެއަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

01 nos. Kaspersky Total security For Business (250 user) Licence renewal

ވީމާ، މި ސޮފްޓްވެއަރ މިއޮފީހަށް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 2016 ޖަނަވަރީ 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2016 ފެބުރުވަރީ 2 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

15 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

 

 

25 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ