ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު A0E9187 މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

އިޢުލާން

ނަންބަރު A0E9187 މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު A0E9187 މޮޓޯސައިކަލް ( މޮޑެލް 20B500-010B ) ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ވަނީ މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، ނަންބަރު A0E9187 މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 ޖަނަވަރީ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

18 ޖަނަވަރީ 2015

18 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ