މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުދަލުޒަކާތުގެ ނިޞާބާ ބެހޭ

18 ޖުލައި 2013 އިން ފެށިގެން މުދަލުޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބަކީ 5866.70 (ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ރުފިޔާ/ ހަތް ދިހަ ލާރި) އެވެ.

10 ރަމަޟާން 1434

18 ޖުލައި 2013
ހޯދާ