ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސް.ޓީ.އޯ. ހުޅުމީދޫ ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

އެސް.ޓީ.އޯ. ހުޅުމީދޫ ބިލްޑިންގ ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ތަނެއް ކުއްޔަށްދޭން ބޭނުންވެއްޖެ

އެސް.ޓީ.އޯ ހުޅުމީދޫ ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގެ G-03 ބްލޮކް ކުއްޔަށް ދޭން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޖަނަވަރީ 20 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އެސްޓީއޯ ހެޑުއޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ ސ.ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ފިހާރަޔަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2016 ޖަނަވަރީ 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13.00 އަށް ސ.ހުޅުމީދޫ އެސްޓީއޯ ފިހާރަޔަށް ވަޑައިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެންނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

01 ރަބީޢުލްއާޚިރު 437

11 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ