ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ

އިޢުލާން

ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)448/1/2015/108) އަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހެޅިލެއް މަދުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް އެދި ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، ވެލާނާގޭގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 25 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

26 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

06 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ