ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާޚާނާތައް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އަދި ފާޚާނާބަރިއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މި ސްކޫލުގެ ކުދިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ފާޚާނާތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އަދި ފާޚާނާބަރިއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 26 ނޮވެންބަރު 2015 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު GS-090-HH/2015/41 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ ނުވަތަ މި ސްކޫލުގެ ފޯނު ނަންބަރު 6520555 އަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން

2016 ޖަނަވަރީ 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:00 ގައި

2016 ޖަނަވަރީ 14 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި

މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު 6520555 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

03 ޖަނަވަރީ 2016
ހޯދާ