ނިލަންދޫ ސްކޫލް/ ގއ. ނިލަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިލީފް ޓީޗަރ

އިއުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

މަޤާމް: ރިލީފް ޓީޗަރ

ބޭނުންވާއަދަދު: 3 (ތިނެއް)

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

މަޤާމް

ސީ. އެސް. ރޭންކް

ސީ.އެސް ގްރޭޑް

ޝަރުޠު

މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

ޓްރެއިން ޓީޗަރ

CS11

ޓީ. އެސް. އޯ. 2

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

-/5610

-/2500

ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ

CS13

ޓީ. އެސް. އޯ. 3

ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން  ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

-/8440

-/2500

ކޮލިފައިޑް ޓީޗަރ

CS11

ޓީ. އެސް. އޯ. 3

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 3 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރުދުވަހު އުޅެ، ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/8890

-/2500

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

- ހަވާލުކުރެވޭ ޓައިމްތޭބަލާ އެއްގޮތަށް ކްލާސްތަކަށް ކިޔަވައިދިނުން.

- ސްކޫލުގެ ވަސީލަތްތައް ފައިދާހުރިގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

- މުޖުތަމަޢާއި ސްކޫލާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ގުޅުމަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި، އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނަމަ، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2016 ޖަނަވަރީ 12 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00 ގެ ކުރިން، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފުކޮޕީއަކާއި، އެކްރެޑީޓްކޮށް އެޓެސްޓްކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި، ސީ.ވީ މި ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް:

މި މަޤާމުތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ޓީޗަތުން ނުލިބިއްޖެނަމަ "ރިލީފް ޓީޗަރުން" ގެ ގޮތުގައިވެސް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި ރިލީފް ޓީޗަރުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 މަސްދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުންނެވެ.

19 ރަބީޢުލްއައްޥަލް 1437

30 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ