އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކަންޑްހޭންޑް ވެހިކަލެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖ

އިޢުލާން

މި ކުންފުންޏަށް ސެކަންޑްހޭންޑް ވެހިކަލެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

ވީމާ، ވެހިކަލެއް ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7 ޖަނަވަރީ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:20 އަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން މައި އޮފީސް މ.ރާވެރިގެ (މަޖީދީމަގު) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 10 ޖަނަވަރީ ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 15:30 ގެ ކުރިން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަގު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި އަގު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަގެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

20 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

31 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ