ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރީސުކޫލް ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެންވާއިރަށް ޕްރީސުކޫލް (އެލް.ކޭ.ޖީ އާއި ޔޫ.ކޭ.ޖީ) ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި މި ސްކޫލަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ ނުވަތަ މި ސްކޫލްގެ ފޯނު ނަންބަރު 6520555 އަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ސްކޫލުގެ ލައިބުރަރީގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން

2016 ޖަނަވަރީ 06 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00

2016 ޖަނަވަރީ 10 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ މި ސުކޫލްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މިނިސްޓުރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމުން އެ ފަރާތުން ލިބޭ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.

28 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ