ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯފަންކުދިންގެ ކުލާހާބެހޭ

ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ހިންގާ ލޯފަންކުދިންގެ ކުލާހާބެހޭ

2016 ވަނަ އަހަރު ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ލޯފަންކުދިންގެ ކުލާހުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި ކުލާހަށް ވެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ސްކޫލް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ސްކޫލުގައި ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ނަންނޯޓު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 13:30 އަށެވެ. މި ކުލާހަށް ވެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލޯފަންކުދިންގެ ތެރެއިން 6 އަހަރާއި 18 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުންނެވެ.

27 ޞަފަރު 1437

09 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ