މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް

ބަހާރުގެ

86/4

އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު އާދަމް، ބަހާރުގެ/ކ.ތުލުސްދޫ

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް އެކަން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

25 ޞަފަރު 1437

07 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ