ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

#

ގޯތީގެ ނަން

ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

01

އަލަނާސިމާގެ

އާދަމްތަކުރުފާނު ، އަލަނާސިމާގެ / ގދ . ތިނަދޫ  

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

24 ޞަފަރު 1437  

06 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ