މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު

މާލޭ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް، މާލޭ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި 26 ނޮވެންބަރު 2015 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން މާލޭ ސިޓީގެ ދާއިރާތަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބޭކަނބަލުންނާއި، މާލޭ ސިޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލައްވާފައިނުވާތީ ވޯޓުލުމެއްނެތި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

#

ދާއިރާ

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

1

T01 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ

ވިރާޝާ މުޙައްމަދު

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 2-3-08

2

T02 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

ފާޠިމަތު ވަޙީދާ

ހ. ޕްރިމްރޯސް

3

T03 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

އާމިނަތު ވަޙީދާ

ހ. މޯނިންގްލޯރީ

4

T04 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

ފާޠިމަތު ލައިޒާ

ހ. ފެހިއާލާ

5

T06 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

ޒާހިޔާ ޢަބްދުﷲ

ގ. ކޮރަލްސީ

6

T07 މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާ

ޝަފީޢާ ޒުބައިރު

ހ. ވެޔޮވިލާ

7

T08 މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާ

ފާޠިމަތު އަފްޝަން ލަޠީފް

މއ. މަލުވިލާ

8

T09 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ ވަޖީހް

މ. ހަޒާރުމާގެ

9

T10 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ޢާއިޝަތު މާޔާ މުޙައްމަދު

މއ. މާރާދަގެ

10

T11 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

އަޒްލިފާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

މ. ޖެންޝަން

11

T12 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ

މ. ވޭވިންލައިޓް

12

T13 ވިލިމާލެ ދާއިރާ

ޝަހީމާ ޙުސައިން

ވ. ނަސްރުއުފާ

މިހެންވެ މިކަން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

20 ޞަފަރު 1437

02 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ