ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ހދ. ހަނިމާދޫ "ލަކީސްޓަރ" ޢިމާރާތައި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން

ހދ. ހަނިމާދޫ "ލަކީސްޓަރ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 20 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

02 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ