މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްޓީސީސީ އިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ މުދާ ކްލިއަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ހުޅުވާލުން

އެމްޓީސީސީ އިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ކްލިއަރކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިމިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއެކު ރަޖިސްޓަރީގައި ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް 8 އަދި 9 ޑިސެންބަރުގެ 10:00 އިން 12:00 އާ ދެމެދުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް (އެމްޓީސީީސީ ސޯމިލް 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

- ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ

- ކްލިއަރެންސް މަސައްކަތުގެ ރެފަރެންސް ލެޓަރ

- ބޯޑު ރިސޮލިއުޝަން: މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަންހުރިކަމުގެ ލިޔުން

- ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް

- ބްރޯކަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހުއްދަ

25 ޞަފަރު 1437

07 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ