ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި މަދަރުސާގެ GS-29/2015/21 ނަންބަރު (ވިޔަފާރި އުސޫލުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ) އިޢުލާން ކެންސަލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

03 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ