ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްލޭގްރައުންޑެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މި ސްކޫލުން ދައްކާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޕްލޭގްރައުންޑެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ސްކޫލުގެ އާ ސްޓާފްރޫމްގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން

2015 ޑިސެންބަރު 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:00 ގައި

2015 ޑިސެންބަރު 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:00 ގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު 6520555 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

03 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ