ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިއުމާބެހޭ

މި މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ނީލަން ކިއުން 07 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 16:30 ގައި މިމަރުކަޒުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މިމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު މިމަރުކަޒުގެ 2 ފަރާތުގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

26 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ