މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތީގެ ނީލަން ކިޔުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 1 ޑިސެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ތަކެތި ހުރި ތަން

ނީލަން ފެށޭ އަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

މޮޓޯސައިކަލް (SUZUKI GS-125)

MNDF 1149

ބަނޑޭރިކޮށި

-/10,000

-/2,000

މޮޓޯސައިކަލް (SUZUKI GS-125)

MNDF 1150

ބަނޑޭރިކޮށި

-/10,000

-/2,000

ވީމާ، މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ސަައިކަލްތަަކަށް އަގު ހުށަހަޅާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ (ހެންވޭރު ސޯމިލް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު) އަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޞަފަރު 1437

25 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ