ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ދ. މީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއެއް ކުށްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ.

2016 ޖަނަވަރީ 1 ން 2016 ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް މި މަދަރުސާއިން ގެއެއް ކުށްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 2015 ޑިސެންބަރު 3 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި 2015 ޑިސެންބަރު 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މަދަރުސާގެ އޮފީހަށް ދުރުވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދުރުވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

           13 ޞަފަރު 1437  

25 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ