ދޮންފަނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާޚާނާ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ

ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ ފާޚާނާ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ:

މި ސްކޫލުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެކުދިން ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފާޚާނާއެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދެއްވާފައިވާ ކުރެހުމާއި މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 7 ޑިސެންބަރު 2015 ގެ 13:00 ގައި ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ޑިސެންބަރު 2015 ގެ 13:00 ގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ މިގަޑީގައެވެ.

26 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ