ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

މި ކުންފުނީގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ބާ އެއަރކޯން، އެއަރކޯންގެ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް އަދި ހޮޅިބުރި އާއި ތަންމަތިތައް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

އަދި ނީލަންކިޔުމުގެ ކުރިން މި ތަކެތި ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތައް 2 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާއި 5:00 އާ ދެމެދު މި ކުންފުނީގެ ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ އަށް ވަޑައިގަތުމުން ތަކެތި ބައްލަވައިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ މި ތަކެތި ނީލަމުން ނަންގަވަން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް 3 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު 3:30 އަށް މި ކުންފުނީގެ ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަން ފެށޭނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގައެވެ.

            7 ޞަފަރު 1437 

19 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ